Пресконференция на Сдружение „Българско ски училище”

Пресконференция на Сдружение „Българско ски училище”
Българската ски-федерация се опитва да наложи контрол върху ски-училищата

организатор:    
професионално сдружение „Българско ски училище”

     „Българско ски училище” e национално професионално сдружение на ски инструкторите и ски училищата в Република България. В сдружението членуват 48 ски училища- на практика всички училища, предоставящи услуга „обучение по ски и сноуборд”. Сдружението е член  на Международната асоциация на ски учителите /INTERSKI/ и Международната асоциация на професионалните ски учители /ISIA/. „Българско ски училище” е единствената организация, която е създала и прилага повече от 20 години учебна методика и която е разработила и прилага повече от 20 години учебно- методическа програма за подготовка, квалификация и преквалификация на ски/ сноуборд учители. Всички учебни програми и квалификационни изисквания са разработени в тясно сътрудничество и съгласуване с катедра „Снежни спортове” към Националната спортна академия /НСА/. Учебната методика, степента на придобити знания и умения са изцяло съобразени с изискванията на Международната асоциация на професионалните ски учители /ISIA/ - организация, чиято квалификационна програма е призната и  възприета във 27 страни от ЕС и още 11 държави. Съответствието на учебните програми е установено още през 2001г., когато „Българско ски училище” е прието за член на тази асоциация, като на сдружението е дадено право да провежда курсове за придобиване на най- високото международно квалификационно ниво- „ISIA ски инструктор”. В съответсвие с професионалния принцип на който е учредено сдружението „Българско ски училище” има за своя първостепенна задача защита на професионалните права на своите членове, както и защита на конституционното право на труд и на независима стопанска инициатива. Със свое писмо изх No. 167/29.10.2010г, разпратено до курортите Банско, Боровец, Витоша и Пампорово, Българска федерация по ски  уведомява собствениците и операторите на лифт съоръжения, че към федерацията е създадено направление „Български професионални ски инструктори” , което от настоящия сезон ще извършва обучение на ски инструктори, както и „лицензиране” и „прелицензиране” на ски училищата, предоставящи услуга „обучение по ски и сноуборд”. Със същото писмо се изисква от лифт-операторите да продават т. нар. „ски учителски карти” за ползване на съоръженията единствено на училища и инструктори, които са членове на новосформираното  звено към БФСки. В периода от 11 до 17 ноември представител на новосформираното звено към федерацията- г-н Иван Каневчев е организирал и провел срещи с представители на ски- училища в изброените курорти като им е предоставил за запознаване два документа: ”Устройствен правилник на направление Български професионални ски инструктори” и „Правилник на направление Български професионални ски инструктори”. Идвата документа са със забележка „работна версия”.  До настоящия момент окончателен текст на тези два документа не е представен на участниците в тези срещи, нито е публикуван в специално създадения раздел „Български професионални ски инструктори” на интернет страницата на федерацията: www.ski.bg Не е публикувано и цитираното в писмото до курортите решение на УС на БФСки, с което се одобрява създаването на новото структурно звено, неговия правен статут в рамките на спортната федерация, както и документите, с които УС е уредил структурата и компетенциите на това „направление”. Въпреки неясния правен статут на това „направелние”, от страна на БФСки бе предприета  агресивна кампания за набиране на членове на новото звено към федерацията, определени са членски такси, такси за участие в квалификационни курсове и изпити, такси за издаване на удостоверения и др. Тези действия са широко рекламирани и в официалната интернет страница на федерацията www.ski.bg
 
Нормативна уредба на професията „ски учител” в България.

За упражняването на професията ски  и сноуборд учител се изисква изрично определена от закона професионална правоспособност. Такива изисквания са поставени в два действащи закона:
-    В Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 6, ал. 1: „....предоставянето на спортни услуги се извършва от лица, притежаващи професионална правоспособност и квалификация.”
-    В закона за туризма, чл. 24, ал. 1:     „При извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на страната туроператорът или туристическият агент сключва договори с регистрирани туроператори или туристически агенти, с лицензирани застрахователи и превозвачи, с екскурзоводи, аниматори, планински водачи, ски-учители, лица, предлагащи водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя, с професионална квалификация и опит...”
Придобиването на квалификация по професии, за упражняването на които се изисква правоспособност е уредено със Закона за професионалното обучение и образование /ЗПОО/. В чл. 3, т. 2 от ЗПОО изрично е посочено, че законът  регламентира „придобиването на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава , включително и за упражняване на регулирани професии.”
С оглед на цитираните по- горе законови текстове се формират следните изводи:
-    “Ски учител” е професия, упражняването на която изисква определена правоспособност /ЗФВС, Закон за туризма/;
-    Обучението и квалификацията за професии, за които се изисква правоспособност се извършва единствено и само по реда и при спазване на изискванията на Закона за професионалното обучение и образование /ЗПОО/
Изцяло в компетентостта на Министерство на образованието и науката /МОН/ са следващите стъпки по окончателно регламентиране на професията, а именно:
-    включване на професията в Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО
-    изготвяне и одобряване на минимални образователни стандарти- държавни образователни изисквания /ДОИ/ по чл. 24 от ЗПОО
Едва след завършване на тези процедури организациите, които желаят да извършват обучение и да удостоверяват придобита квалификация могат да се подложат на процедура по лицензиране, водена от Националната агенция за професионално обучение и образование /НАПОО/. Ако изготвените от тези организации учебни планове, методики и структура отговарят на държавните образователни изисквания, същите ще получат лицензия за обучение и удостоверяване на придобита квалификация за професията „ски учител”

Към настоящия момент процедурата по регламентиране на професията „ски учител” не е завършена. Професията все още не е включена в Списъка на професиите по чл. 6 от  ЗПОО, не са одобрени държавни образователни изисквания. В условията на този законодателен вакуум „Българско ски училище” е единствената организация, която е разработила и прилага вече  20 години учебно- методическа програма за подготовка, квалификация и преквалификация на ски и сноуборд учители. Учебната методика, степента на придобити знания и умения са изцяло съобразени с изискванията на Международната асоциация на професионалните ски учители /ISIA/. Съответствието на учебните програми е установено още през 2001г., когато „Българско ски училище” е прието за член на тази асоциация, като на сдружението е дадено право да провежда курсове за придобиване на най- високото международно квалификационно ниво- „ISIA ски инструктор”.

Становище на сдружение „Българско ски училище” по предприетите от БФСки действия

Правен статут на структурното звено „направление Български професионални ски инструктори”:
Управителния съвет на БФСки, с решението си за създаване на ново структурно звено  е установил  паралелното съществуване на два вида членствени правоотношения във федерацията:
-    членствени отношения         „спортна федерация- спортни клубове” /регламентирани от ЗФВС/;
-    членствени отношения         „спортна федерация-  търговци и търговски дружества” /създадени с акт на УС на БФСки, в противоречие на ЗФВС /.
Цитираното в писмото до курортите решение на УС на БФСки е взето при съществено нарушение на разпоредбите на ЗФВС, а именно:
1.    Нарушение на чл. 14 от ЗФВС, който ограничава кръга от лица, които могат да бъдат членове на спортна федерация: спортни клубове-юридически лица с нестопанска цел и професионални спортни клубове, регистрирани като АД по Търговския закон
2.    Нарушение на чл. 19 от ЗФВС, който изрично изброява компетенциите, които спортните федерации могат да упражняват. Дейността, възложена на  новото структурно звено към федерацията няма никакво отношение към контрола и организацията на спортно- състезателната дейност по ски и сноуборд дисциплини. Всички разписани в двата правилника функции са насочени към:
a.    контрол върху достъпа до упражняване на професията на ски учител;
b.    контрол върху една чисто търговска и независима дейност, каквато представлява предоставянето на услугата „обучение по ски и сноуборд”
c.    администриране на независимите пазарни отношения между ски- училищата от една страна и собственици и оператори на лифт- съоръжения- от друга страна

Претенции на БФСки да бъде единствена обучаваща организация, която може да удостоверява придобита квалификация
Както бе изложено по- горе към момента, поради незавършената нормативна регламентация на професията практически не може да бъде извършвано обучение и удостоверяване на квалификация в съответствие с изискванията на Закона за професионалното обучение и образование. Нормативната празнина обаче не може да легитимира действията,  с които една спортна федерация, регистрирана по ЗФВС се самопровъзгласява за единствена организация, която може да извършва обучение по дадена професия. При окончателното регламентиране на професията, както бе посочено по- горе, право да обучава и да удостоверява квалификационно ниво ще има всяка една организация, лицензирана от МОН. С други думи, при окончателното регламентиране на професията, търсеният от БФСки монопол върху обучението на ски учители ще е на още по-силно основание правно и практически невъзможен.
 
Претенции на БФСки да бъде регулиращ орган, който контролира достъпа до професията и работата на ски училищата
1.    В разрез с компетенциите, възложени на спортните организации със Закона за физическото възпитение и спорта /ЗФВС/, БФСки, със своите действия се самоопределя като единствен и основен регулатор на пазара на допълнителната туристическа услуга- обучение  по снежни спортове.
2.    Определяйки свои правила, които не почиват нито на законова регламентация, нито на санкцията на компетентен държавен орган, БФСки пряко и незаконосъобразно се намесва в независимата търговска дейност по предоставяне на допълнителната туристическа услуга „обучение по ски и сноуборд”
3.     С приетите от УС на БФСки документи се прави опит да се осъществи едноличен контрол /в лицето на УС и Председателя на БФСки/ върху свободния пазар на посочената туристическа услуга
4.    БФСки, със свои вътрешни актове, взети в нарушение на ЗФВС се опитва да се самоопредели като структура, притежаваща характеристиките на професионално сдружение на ски и сноуборд учителите в Република България и като организация, притежаваща изключителното право да дава и удостоверява правоспособността на практикуващите тази професия.
5.    Постъпките, направени от БФСки за постигане на неформално споразумение със собствениците  и операторите на лифт-съоръжения в основните зимни курорти е опит за пряко ограничаване на конкуренцията на пазара на допълнителните туристически услуги от една организация, чиито компетенции са изрично и лимитивно уредени от Закона за физическото възпитание и спорта.
6.    БФСки, въпреки претенциите си изцяло да обхване и контролира достъпа и упражняването на професията не разполага с  изградена методика, учебна програма и организационна структура, която да гарантира качествено обучение на преподавателските кадри. С оглед близкото начало на зимния туристически сезон компетентните държавни ведомства- МИЕТ, МФВС и МОН следва в най- кратки срокове да изразят становище относно назаконосъобразните действия на БФСки. В случай, че това не стане съществува сериозна опасност от рязко влошаване на качеството на предлаганата услуга, от неуредици и несигурност на пазара на тази услуга, които неминуемо ще компрометират предстоящия зимен туристически сезон.

Предприети действия от „Българско ски училище” за защита професионалните права и интереси на ски учителите:
Изпратени са писма-сигнали до ресорните министерства: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/; Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/; Министерство на образованието и науката /МОН/, с които тези ведомства са информирани за създалото се положение и е поискана спешната им намеса за преустановяване на действията с които БФСки обсебва компетенции, възложени  на държавни органи.
Изпратени са писма до собствениците и операторите на лифт съоръжения в курортите Банско, Боровец, Витоша и Пампорово. Поискано е тяхното становище относно направеното от БФСки за неравноправно третиране на квалифицираните ски учители в България.
Изпратени са писма до туристическите сдружения и организации, с оглед евентуалните затруднения, които туроператорите биха имали при установяване на квалификацията на ски учители, подготвяни по методика, различна от одобрената от Международната асоциация на професионалните ски учители /ISIA/.
Сдружение „Българско ски училище” започна действия относно нормативното регулиране на професията „ски и сноуборд учител”. Създадена е работна група, която да инициира необходимите процедури в  компетентните министерства за включване на професията в Списъка на професиите за професионално обучение и образование; изготвяне на държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията и утвърждаването на тези образователни изисквания с Наредба на Министъра на образованието и науката.  В тази връзка сдружението изразява готовност за широк диалог с всички заинтересовани стопански субекти, сдружения и организации относно съдържанието на бъдещите нормативни изисквания за регулиране на професията „ски и сноуборд учител”
гр. София                       
25.11.2010г.