Покана за Общо събрание 2019

Управителният съвет на Сдружение „Българско ски - училище”, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 2 от устава наСдружението, свиква редовно общо събрание на членовете на Сдружението, което щесе проведе на 02юни 2019 г. в 10.30 часа в залата на Пресклуб „България”,гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 38, Национален стадион „ВасилЛевски”, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Сдружението и на отчета за дейносттана Управителния съвет през 2018 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.

3. Приемане на бюджет за 2020 г.

4. Промяна на наименованието на Сдружението.

5. Промяна на устава на Сдружението.

Поканват се всички членове на Сдружението да присъстват лично или чрезупълномощени представители с писмено пълномощно /в случай, че съответниятпредставител не се представлява на събранието от лицето, което го представлявапо закон/.

Регистрацията на членоветеи техните представители ще започне в 10 часа и ще приключи в 10.30 часа. Прилипса на кворум събранието ще се проведе същия ден от 11.30 часа, на същотомясто и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове илитехни представители