Управителен съвет на БСУ


 доц. Петър Янков, дпн – Председател
Константин Янакиев
Любомир Санкийски
Ели Димитрова
доц. Миньо Златанов, дпн
Мария Тишинова
Мария Димова
Георги Карамитев
Емануил Бонев
Аспарух Мачирски
доц. Кръстьо Згуровски, дпн
p_iankov@bgskischool.com    
k_ianakiev@bgskischool.com
l_sankiyski@bgskischool.com
eli_dimitrova@bgskischool.com
m_zlatanov@bgskischool.com
m_tishinova@bgskischool.com
m_dimova@bgskischool.com
g_karamitev@bgskischool.com
e_bonev@bgskischool.com
a_machirski@bgskischool.com
k_zgurovski@bgskischool.com