ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКО СКИ- УЧИЛИЩЕ”

I.    ЗАДАЧИ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СКИ- УЧИЛИЩА

Чл.1 Основна задача на ски-училищата е да обхванат максимален брой деца, младежи и възрастни в системни занимания по ски с оглед тяхното физическо и психическо развитие и укрепване.
Чл.2 За изпълнение на задачите, ски- училищата са длъжни да организират заниманията на високо педагогическо ниво, съгласно изискванията на “Българското ски-училище” чрез:
-    Максимална сигурност по време на заниманията;
-    Най- съвременната техника и методика на преподаване на методическите единици;
-    Диференцираните програми на обучение по класове в зависимост от възрастта и придобитите умения на участниците;
-    Стройна, професионална квалификация и интелигентност на българските ски- учители.

Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКО СКИ-УЧИЛИЩЕ”

 

Раздел I. СТАТУТ

 

Член 1. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКО СКИ УЧИЛИЩЕ” е независимо доброволно сдружение на ски-училищата и ски- учителите в Република България, които осъществяват дейности по обучение по ски и други снежни спортове, които признават настоящия устав.

СДРУЖЕНИЕТО “БЪЛГАРСКО СКИ УЧИЛИЩЕ” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в областта на физическата култура, спорта и туризма.

За удобство пълното наименование СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКО СКИ - УЧИЛИЩЕ” ще се изписва съкратено с инициалите БСУ, а по- нататък в този Устав ще се именува Сдружението.

 

Раздел II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Член 2. Сдружението е със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, район “Изгрев”, бул. „Никола Габровски” № 1 (Плувен комплекс „Дианабад”), южни трибуни, ет. 3, ст. 8.

 

Раздел III.ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

 

Член 3 Сдружението има своя цел:

Разпространението и популяризирането на ски-спорта и другите снежни спортове като средство за физическото и духовно развитие на нацията ни и като средство за развитието на масовата физкултура, туризма и отдиха сред населението.

Член 4 За осъществяване на тази цел Сдружението:

а) ще създава условия за опознаването на световните достижения в областта на подготовката на кадри за обучение по ски и други снежни спортове чрез своевременното им внедряване в учебните планове и програми за обучение, както и чрез организирането на курсове с оторизирани преподаватели, притежаващи съответен образователен ценз, семинари, конференции, беседи, прожекции, дискусии и др.;

б) ще се стреми да създава най-благоприятни условия на своите членове за изпълнение на функцията им по обучение чрез усъвършенстване на съществуващата норативна база в тази област, чрез непосредствени контакти и съвместни инициативи с учебните заведения в областта на спорта и с другите спортни структури, свързани със ски-спорта;

в) ще изучава социалните процеси и ще популяризира позитивните тенденции в развитието на ските и другите снежни спортове;

г) ще изгражда собствен фонд с помощта на спонсори, дарители и чрез други, позволени от закона способи;

д) ще организира ежегодно национални прегледи - отборни състезания по ски между своите членове;

е) ще осъществява размяна на информация и ще обменя опит с други национални и международни организации, имащи отношение към проблемите на ски-обучението и др.