Учебна програма за преквалификация от клас В в клас С ски

Теория

І История и култура на снежните спортове

1.    Еволюция на обучението по ски. История на Интерски                       1 часа

ІІ.Педагогика

 1. Грешки, методика за отстраняването им                                                     2 часа

ІІІ. Сигурност и безопасност на и извън пистата – модулът в програмата е организиран в 4 дни (8 часа теория и 20часа практика).Той включва:

 1. Лавини: видове, оценка на лавинен риск, дневни стандарти за оценка

 на лавинна опасност; нещастни случаи при лавина и оказване на помощ

 1. Долекарска помощ: изкуствено дишане; непряк сърдечен масаж; обездвижване на крайник с подръчни материали и транспортиране;сигнали и сигнализация при инцидент в планината; организиране, екипиране на група и провеждане на тур; взаимодействие с други субекти в планината

ІV. Туристически маркетинг. Комуникация

 1. Интерски – структура и организация                                                         1 часа
 2. Класификация и работа с различни категория туристи. Национални,

възрастови и интересови различия на потребителите                               4 часа

 1. Нормативна база в туризма                                                                             2 часа
 2. Терминология                                                                                                  2 часа

V. Екология

 1. Правила отнасящи се до природата и околната среда                                 2 часа

VІ. Екипировка

1.      сервиз и ваксиране на ските                                                                       2 часа

VІІ. Правилознание

 1. Организация и провеждане на състезание                                                  2 часа

VІІІ. Тактика

 1. Тактическа характеристика на ски уменията                                                2 часа
 2. Избор на скорост и линия на движения според профила на терена

и снежните условия                                                                                      2 часа

 1. Технико-тактическа подготовка за каране по трасе за гигантски слалом 2 часа

ІХ. Техника

 1. Анализ на уменията: контрол на закантването и натиска,

алпийска координация,                                                                                2часа

 1. Характеристика на изравнителната техника                                               2 часа
 2. Характеристика на техниката за карвинг на необработен сняг                 2 часа
 3. Техника и методика на обучение за каране по бабуни                                2часа
 4. Техника и методика на обучение за динамичен карвинг (разновидности) 2часа
 5. Ансамбълът като метод за усъвършенстване на ски уменията

(формация повече от 4 човека и с усложняване на задачите)                  2часа

 1. Обучение в техниката и тактиката за каране по трасе тип „полигон“       2часа
 2. Обучение в техника и тактика за каране по трасе „гигантски слалом“      2часа

 

 

 

Практика:

 

 

 1. Завой с ниско облекчаване                                                                          6 часа
 2. Каране по бабуни                                                                                         12 часа
 3. Каране в дълбок сняг                                                                                   18 часа
 4. Динамичен карвинг (състезателен)                                                            12 часа
 5. Ансамбъл – усъвършенстване                                                                      6 часа
 6. Каране по трасе тип „полигон“                                                                    8 часа
 7. Каране по трасе за гигантски слалом (до 20 врати)                                  18 часа

 

 

Цели на нивото:

 1. Придобиване на специални педагогически знания
 2. Придобиване на знания по биомеханика на ските за процеса на анализ на ски уменията в това ниво
 3. Основни знания по сигурност и безопасност на и извън пистата
 4. Адаптиране на ски уменията за извънпистово каране
 5. Изграждане на основни умения за каране по трасе за гигантски слалом.

 

 

Изпити:

1.      Практически – демонстрация на елементите от раздел „Практика“

2.      Теория – писмен и устен на два въпроса: първият от модул І до VІІІ(без модул ІІІ) и вторият от модул ІХ.

3.      Сигурност и безопасност: теория – писмен и устен върху един от въпросите от модул ІІІ; практика – лавинен тест, работа с лавинна сигнална екипировка, търсене и транспортиране на пострадал с подръчни материали, сигнали и сигнализация в планината, долекарска помощ.


Учебна програма за преквалификация от клас А в клас В ски

Теория
І.Педагогика
1. Принципи на обучението                          1 час
2. Поведение на ски учителя пред туристите (етика)   1 час
ІІ. Сигурност и безопасност на пистата 
1. Структура и промени на снежната покривка като предпоставки
 за инциденти                                4 часа
2. Животоспасяващи действия при инцидент               4 часа
ІІІ. Туристически маркетинг. Комуникация
1. Нормативна база на туризма                2 часа
2. Взаимодействие между субектите в туризма            2 часа
ІV. Екология
1. Правила отнасящи се до природата и околната среда 2 часа
V. Екипировка
1. Ски – видове конструкции и технически характеристики 2 часа
2. Видове сняг, сервиз и ваксиране на ските 2 часа
VІ. Правилознание
1. Характеристика на алпийските ски дисциплини 4 часа
VІІ. Техника
1. Анализ на ски уменията: облекчаване, презакантване
насочване, прехвърляне на тежест 4 часа
2. Техника и методика на преподаване на къси ритмични завои 4 часа
3. Техника и методика на преподаване на карвинг завои с високо
облекчаване. 10 часа
4. Метода на ансамбловото каране за усъвършенстване на
ски уменията в това ниво. 3 часа

Практика:
1. Къси ритмични завои 16 часа
2. Завой с полу-рало  4 часа
3. Карвинг завой с опора на горна ска  6 часа
4. Карвинг завой към склона  8 часа
5. Карвинг завои с начало на управление
след, на и преди линията на наклона 17 часа
6. Карвинг завой с високо облекчаване на разнообразни терени 16 часа
7. Ансамбъл (формация до 4 човека): поточно, в редица и в колона 16 часа
8. Структура и промени на снежната покривка като предпоставки
 за инциденти 4 часа
9. Животоспасяващи действия при инцидент 4 часа

Цели на нивото:
1. Придобиване на общи и специални педагогически знания 
2. Разбиране на отговорности и правилата за намеса при инциденти на пистата
3. Придобиване на знания за нормативната база на туризма
4. Придобиване на знания по биомеханика на ските за процеса на анализ на ски ученията
5. Изграждане и усъвършенстване на основните карвинг умения
6. Усъвършенстване на придобитите ски умения чрез метода на ансамбловото каране.


Изпити:
1. Практически – демонстрация на елементите от раздел „Практика“
2. Теория – писмен и устен на два въпроса: първият от модул І до VІ и вторият от модул VІІ.


Тематичен план за подготовка на ски учители клас А

Тематичен план за подготовка на ски учители клас А