Учебна програма за сноуборд клас С (ISIA марка)

Теория

І История и култура на снежните спортове

1.    История на сноуборд дисциплините                                                                1 часа

ІІ.Педагогика

 1. Грешки и методика за отстраняването им.                                                            1 час
 2. Процес на анализ на сноуборд уменията                                                               1 час

ІІІ. Сигурност и безопасност на и извън пистата – модулът в програмата е организиран в 4 дни (8 часа теория и 20часа практика).Той включва:

 1. Лавини: видове, оценка на лавинен риск, дневни стандарти за оценка

 на лавинна опасност; нещастни случаи при лавина и оказване на помощ

 1. Долекарска помощ: изкуствено дишане; непряк сърдечен масаж; обездвижване на крайник с подръчни материали и транспортиране;сигнали и сигнализация при инцидент в планината; организиране, екипиране на група за извъпистово каране; взаимодействие с други субекти в планината

ІV. Туристически маркетинг. Комуникация

 1. Интерски – структура и организация                                                                        1 час
 2. Класификация и работа с различни категория туристи. Национални,

възрастови и интересови различия на потребителите                                        4 часа

 1. Нормативна база в туризма                                                                                      2 часа

4.   Терминология                                                                                                          2 часа

V. Екология

 1. Сноубординга и защитените територии                                                                 2 часа

VІ. Екипировка

1.      Характеристика на сноуборд екипировката за пистово, извънпистово и

свободен стил каране                                                                                              2 часа

VІІ. Правилознание

 1. Организация и провеждане на състезание в отделните

сноуборд дисциплини.                                                                                            2 часа

VІІІ. Тактика

 1. Тактическа характеристика на сноуборд уменията                                                2 часа
 2. Избор на скорост и линия на движение според профила на терена и

снежните условия                                                                                                     2 часа

 1. Тактическа подготовка за каране по трасе за гигантски славом.                           2 часа

ІХ. Техника

 1. Анализ на уменията: контрол на закантване и натиск -телодържание;

свободен стил – телодържание; сноуборд координация ,тайминг и

ориентация                                                                                                    4 часа

 1. Характеристика на изравнителната техника                                               2 часа
 2. Характеристика на техниката за каране в необработен сняг                    2 часа
 3. Техника и методика на обучение в динамичен карвинг(разновидности          2 часа
 4. Обучение в каране по врати                                                                         2 часа
 5. Обучение в техниката на правия скок (кicker)                                                2 часа
 6. Обучение в скок със 180o и 3800 FS и BS ротация                                        2 часа

 

 

Практика:

 

 1. Завой с ниско облекчаване                                                                          2 часа
 2. Каране по бабуни                                                                                         8 часа
 3. Каране в дълбок сняг                                                                                   10 часа
 4. Динамичен карвинг (разновидности)                                                        6 часа
 5. Каране по трасе тип „полигон“                                                                  4 часа
 6. Каране по трасе за гигантски слалом (до 20 врати)                                  10 часа
 7. Прав скок Kicker                                                                                           6 часа
 8. Скок със 180 0 с FS и BS ротация                                                               6 часа
 9. Скок с 360 0 с FS и BS ротация                                                                   10 часа
 10. Каране в half – pipe                                                                                       8 часа
 11. Jibbing  на box                                                                                                10 часа

 

Цели на нивото:

 1. Придобиване на специални педагогически знания
 2. Придобиване на знания по биомеханика в сноуборда за процеса на анализ на сноуборд уменията в това ниво
 3. Основни знания по сигурност и безопасност на и извън пистата
 4. Адаптиране на сноуборд уменията за извънпистово каране
 5. Изграждане на тактически умения за каране по трасе за гигантски слалом.
 6. Изграждане на основни свободен стил умения за каране на прав скок, jibbing и half-pipe.

 

Изпити:

1.      Практически – демонстрация на елементите от раздел „Практика“

2.      Теория – писмен и устен на два въпроса: първият от модул І до VІІІ(без модул ІІІ) и вторият от модул ІХ.

3.      Сигурност и безопасност: теория – писмен и устен върху един от въпросите от модул ІІІ; практика – лавинен тест, работа с лавинна сигнална екипировка, търсене и транспортиране на пострадал с подръчни материали, сигнали и сигнализация в планината, долекарска помощ.

 


Учебна програма за преквалификация от клас А в клас В сноуборд

Теория

І.Педагогика

 1. Принципи на обучението                                                                            1 час
 2. Поведение на сноуборд учителя пред туристите (етика)             1 час

ІІ. Сигурност и безопасност на пистата

 1. Структура и промени на снежната покривка като предпоставки

 за инциденти                                                                                                4 часа

 1. Животоспасяващи действия при инцидент                                                 4 часа

ІІІ. Туристически маркетинг. Комуникация

 1. Нормативна база на туризма                                                                          2 часа
 2. Взаимодействие между субектите в туризма                                                2 часа

ІV. Екология

 1. Правила отнасящи се до природата и околната среда                                2 часа

V. Екипировка

1. Сноумбордове – видове конструкции и технически характеристики      2 часа

2. Видове сняг, сервиз и ваксиране на сноуборда                                        2 часа

VІ. Правилознание

 1. Характеристика на олимпийските сноуборд дисциплини                        4 часа

VІІ. Техника

 1. Анализ на сноуборд уменията: облекчаване, презакантване

насочване, разпределяне на тежест, ротация –контраротация

импулс на въртене                                                                                        4 часа

 1. Техника и методика на преподаване на каране в switch позиция              4 часа
 2. Техника и методика на преподаване на слоп стайл трикове                   10 часа
 3. Техника и методика на къси ритмични завои и карвиг завоя                 3 часа

 

Практика:

 1. Каране в switch позиция                                                                              4 часа
 2. Слоп стайл трикове                                                                                      50 часа

Лицева (FS) и гръбна ротация (BS) на 1800 и 3600 по терен

Ollie (отскок от заден крак)

Nollie (отскок от преден крак)

Tail press (заден баланс)

Nose press (преден баланс)

 1. Карвинг завой и къси ритмични завои                                                       29 часа
 2. Структура и промени в снежната покривка като предпоставка

за инцидени                                                                                                   4 часа

 1. Животоспасяващи действия при инцидент                                                 4 часа

 

Цели на нивото:

 1. Придобиване на общи и специални педагогически знания
 2. Разбиране на отговорности и правилата за намеса при инциденти на пистата
 3. Придобиване на знания за нормативната база на туризма
 4. Придобиване на знания по биомеханика на сноуборда за процеса на анализ на сноуборд уменията
 5. Надграждане уменията при каране в switch позиция
 6. Придобиване и надграждане на слоп стайл умения
 7. Изграждане и усъвършенстване на основните алпийски умения посредством къси ритмични и карвинг завоите.

 

 

Изпити:

1.      Практически – демонстрация на елементите от раздел „Практика“

2.      Теория – писмен и устен на два въпроса: първият от модул І до VІ и вторият от модул VІІ.


Теметичен план за клас А сноуборд

Учебен план-програма
За провеждане на 14-дневен курс за учители по сноуборд клас „А”
Теория
І.История и култура на снежните спортове
1. Възникване на идеята за сноубрда. Сноубордът в България  2 часа
ІІ. Педагогика
1. Методи на обучение в сноуборда     1 час
2. Педагогически принципи и тяхното приложение в обучението
по сноуборд        2 часа
3. Изграждане на двигателния навик – етапи    2 часа
4. Структура и особености на урока по сноуборд   1 час
5. Възрастови и полови характеристики при обучението по сноуборд 2 часа
ІІІ. Сигурност и безопасност на пистата
1. Специфични особености на обучението по снежни спортове,свързани
с климатичните и метеорологични фактори и работата с деца   2 часа
2. Поведение на сноуборд учителя при инцидент. Медицински познания,
свързани с наранявания при каране на сноуборд    4 часа
3. Безопасно поведение на пистата. ФИС правила   2 часа
ІV. Туристически маркетинг. Комуникация
1. Нормативна база на туризма     4 часа
2. Категоризация на пистите     2 часа
3. Етични правила при работа с туристи. Комуникация  2 часа
V. Екология
1.  Правила отнасящи се до природата и околната среда  2 часа
VІ. Екипировка
1. Сноуборд обувки – подбор и нагласа. Биндунги – подбор и нагласа 1 час
VІІ. Техника
1. Терминология и структура на завоите    1 час
2. Анализ на сноуборд уменията – стойка, равновесие, телодържание,
облекчаване, обременяване, насочване     3 часа
3. Техника и методика на преподаване на елементите от първи стъпки
до верижни основни завои      15 часа
Практика
1. Специфични особености на обучението по снежни спортове,свързани
с климатичните и метеорологични фактори и работата с деца  2 часа
2. Поведение на сноуборд учителя при инцидент. Медицински познания,
свързани с наранявания при каране на сноуборд    8 часа
3. Безопасно поведение на пистата.     2 часа
4. Категоризация на пистите     2 часа
5. Сноуборд обувки- подбор и нагласа. Биндунги-подбор и нагласа 1 час
6. Поставяне на борда. Стойки – видове. Упражнения за привикване
с екипировката. Упражнения с фиксирани два крака   4 часа
7. Падане и изправяне. Скейтинг. Лицево и гръбно оттласкване 4 часа
8. Изкачване, обръщане на склона и право спускане със свободен заден
крак. Лицево и гръбно спиране без да се докосва терена със свободния крак 4 часа
9. Свличане по линия на наклона     8 часа
10. Диагонално свличане      8 часа
11. Диагонално спускане      4 часа
12. Ползване на влек, лифт      2 часа
13. Завой към склона от право спускане (с високо облекчаване) 10 часа
14. Основен завой с ротация
Основен завой с високо облекчаване     10 часа
15. Преодоляване на неравности. Изравнителна техника  6 часа
16. Верижни основни завои. Свързани без диагонално спускане  10 часа
17. Подготовка и провеждане на урок.Методика на преподаване
Разработване на план конспект      15 часа

Изпити:
1. Практически – демонстрация на елементите от 6 до 15.
2. Теория – два въпроса: първият от І до ІV модул и един въпрос от модул VІІ
3. Разработване на план конспект за провеждане на урок по ски (по предварително зададена тема).